Молитва 2-я Великой вечерни в праздник Святой Троицы 12 июня 2022 года

«После Литургии в день Св. Троицы (тоже называется Пятидесятницей, или Сошествием Св. Духа на апостолов) совершается Вечерня по обычному плану. На этой Вечерни читаются три молитвы с коленопреклонением. Составлены эти молитвы Св. Василием Великим (329–379 гг.).

Во 2-й молитве мы просим Господа даровать нам Божественнаго Духа. 

Молитва 2-я

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, мир Твой пода́вый челове́ком, и Пресвята́го Ду́ха дар, еще́ в житии́ и с на́ми сый, в насле́дие неотъе́млемое ве́рным при́сно подава́яй, явле́ннейше же сию́ благода́ть Твои́м ученико́м и апо́столом днесь низпосла́вый, и сих устне́ о́гненными утверди́вый язы́ки, и́миже весь род челове́ческий богове́дение свои́м язы́ком в слух у́ха прии́мше, све́том Ду́ха просвети́хомся, и пре́лести я́коже тмы измени́хомся, и чу́вственных и о́гненных язы́к раздая́нием, и преесте́ственным де́йством, е́же в Тя ве́ры научи́хомся, и Тебе́ богосло́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во еди́ном Божестве́, и си́ле, и вла́сти озари́хомся.

Ты у́бо О́тчее сия́ние, существа́ и естества́ Его́ неизме́нное и недви́жимое начерта́ние, исто́чниче прему́дрости и благода́ти, отве́рзи и мне гре́шному устне́, и научи́ мя, ка́ко досто́ит, и о и́хже потре́ба моли́тися, Ты бо еси́ ве́дый мно́гое грехо́в мои́х мно́жество, но Твое́ благоутро́бие победи́т сих безме́рное.

Се бо стра́хом предстою́ Ти, в пучи́ну ми́лости Твоея́ отча́яние души́ моея́ пове́рг, окорми́ живо́т мой сло́вом всю тварь неизрече́нною прему́дрости си́лою управля́яй, ти́хое обурева́емых приста́нище, и скажи́ ми путь, во́ньже пойду́.

Дух прему́дрости Твоея́ мои́м пода́ждь помышле́нием, Дух ра́зума безу́мию моему́ да́руяй, Ду́хом стра́ха Твоего́ моя́ осени́ дела́, и Дух Пра́вый обнови́ во утро́бе мое́й, и Ду́хом Влады́чним мы́слей мои́х поползнове́ние утверди́, да на всяк день Ду́хом Твои́м Благи́м к поле́зному наставля́емь, сподо́блюся твори́ти за́поведи Твоя́, и Твое́ при́сно па́мятствовати сла́вное прише́ствие, и истяза́тельное соде́янных на́ми.

И да не пре́зриши мя тле́нными сопрельща́тися ми́ра сего́ кра́сными, но бу́дущих восприя́тия жела́ти укрепи́ сокро́вищ. Ты бо рекл еси́, Влады́ко, я́ко ели́ка а́ще кто про́сит о Твое́м и́мени, невозбра́нно прие́млет от Твоего́ присносу́щнаго Бо́га и Отца́. Те́мже и аз гре́шный в прише́ствии Свята́го Твоего́ Ду́ха, Твою́ молю́ бла́гость, ели́ка проси́х, возда́ждь ми во спасе́ние.

Ей Го́споди, вся́каго благодея́ния бога́тый да́телю, и пода́телю Благи́й, я́ко Ты еси́ подава́яй преизоби́льно и́хже про́сим, Ты еси́ сострада́телен и ми́лостивый, И́же безгре́шно быв пло́ти на́шея о́бщник, и приклоня́ющим к Тебе́ коле́на, приклоня́яйся любоблагоутро́бне, очище́ние же быв грехо́в на́ших.

Даждь у́бо Го́споди, лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́, услы́ши нас с небесе́ свята́го Твоего́, освяти́ нас си́лою спаси́тельныя десни́цы Твоея́, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, да не пре́зриши дел руку́ Твое́ю.

Тебе́ еди́ному согреша́ем, но и Тебе́ еди́ному слу́жим. Не ве́мы кла́нятися бо́гу чужде́му, ниже́ простира́ти ру́ки на́ша, Влады́ко, к бо́гу ино́му.

Оста́ви нам согреше́ния, и прии́м на́ша коленопокло́нная моле́ния, простри́ всем нам ру́ку по́мощи, приими́ моли́тву всех я́ко кади́ло прия́тное, восприе́млемое пред Твои́м преблаги́м Ца́рством.

Ко второй молитве присоединяется еще эта

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни. Изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ния. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́ неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия.

Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́. Да и со́нным безмо́лвием просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х.

Отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х.